Thông báo số 30/TB-QLĐT v/v Đăng ký tín chỉ HKI năm 2011-2012 (lần 3)

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 


Số:  30 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 25  tháng 4 năm 2011

 

 

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ46, CQ47, CQ48

 

 

           

 

Theo Thông báo số 181/TB-HVTC ngày 24/03/2011, Ban Quản lý đào tạo tổ chức triển khai cho sinh viên CQ46, CQ47, CQ48 đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2011-2012.

Theo thông báo số 27/TB-QLĐT ngày 18/04/2011, Thời gian đăng ký học đợt 2 được bố trí từ ngày 19/04 - 24/04/2011.

Kết quả tính đến ngày 25/04/2011 vẫn còn 49 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ, cụ thể:

CQ46: 13 sinh viên , CQ47: 10 sinh viên, CQ48: 26 sinh viên

 (có danh sách kèm theo)

Để tạo điều kiện học tập cho những sinh viên này, Ban QLĐT tiếp tục tổ chức cho sinh viên đăng ký đợt 3 vào ngày 27/04-29/04/2011. Đây là đợt đăng ký tín chỉ cuối cùng dành cho sinh viên các khóa, ngoài ra Ban QLĐT sẽ không tổ chức thêm một đợt đăng ký tín chỉ nào khác.

Ban QLĐT đề nghị các Khoa QLSV thông báo kịp thời cho các sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu QLĐT .

 

KT.TRƯỞNG BAN

Phó trưởng Ban

 

 

 

 

Nguyễn Đào Tùng

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ HỌC
Hệ: Đại học chính quy
25/04/2011
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Khóa Tên lớp
1 0854010094 Quách Tuấn Đức 09/01/1990 46 01.03
2 0854010448 Đặng Thuý Ngân 20/01/1990 46 08.02
3 0854010474 Trần Cường 15/12/1990 46 11.01
4 0854020284 Trịnh Thị Thuý 26/11/1990 46 21.08
5 0854020539 Vũ Thị Diệu Hoa 09/01/1990 46 21.15
6 0854020624 Tạ Đức Hùng 20/10/1990 46 21.17
7 0854020689 Nguyễn Văn Phương 09/03/1990 46 21.18
8 0854030035 Trần Lâm Tùng 19/07/1990 46 31.01
9 0854030054 Nguyễn Đình Lợi 11/04/1990 46 31.02
10 0854030119 Đinh Thị Lan 07/02/1990 46 32.02
11 0854030127 Hoàng Thị Nhẫn 12/08/1990 46 32.02
12 0854040099 Hoàng Minh Cường 10/05/1990 46 41.04
13 0854050011 Hà Thị Ly Hương 17/05/1990 46 51.01
14 0854050071 Hứa Thị Mai Hương 09/09/1990 46 51.03
15 0954010066 Vũ Minh Thông 16/04/1991 47 01.02
16 0954010318 Hoàng Văn Truyền 29/12/1991 47 03.02
17 0954010416 Phạm Thuý Hồng 12/05/1991 47 05.03
18 0954010870 Trần Quốc Huynh 20/10/1991 47 11.06
19 0954010985 Đặng Thị Hạnh 20/10/1991 47 11.09
20 0954011162 Nguyễn Duy Linh 28/07/1991 47 11.13
21 0954011447 Lê Thị Kim Anh 23/03/1991 47 15.04
22 0954011814 Nguyễn Minh Trang 16/11/1991 47 17.02
23 0954011827 Touyer Yialiher        26/01/1991 47 02.01
24 0954020347 Vũ Văn Tiến 30/11/1991 47 21.08
25 0954021010 Nguyễn Đình Hải 10/10/1991 47 22.04
26 1054010035 Nguyễn Văn Toàn 07/07/1992 48 01.01
27 1054010039 Vi Văn Chí 06/11/1990 48 01.02
28 1054010174 Lê Văn Sơn 06/06/1984 48 02.01
29 1054010476 Nguyễn Quốc Tùng 22/11/1992 48 05.04
30 1054010688 Nguyễn Phương Linh 25/10/1992 48 11.02
31 1054010715 Vũ Duy 03/08/1992 48 11.03
32 1054010884 Nguyễn Duy Hân 09/03/1990 48 11.07
33 1054010950 Phạm Tùng Dương 02/03/1992 48 11.09
34 1054011648 Nguyễn Văn Huỳ 19/08/1992 48 05.01
35 1054011733 Lê Văn Ân 14/02/1992 48 11.17
36 1054011760 Nguyễn Quang Tiến 24/09/1991 48 11.17
37 1054011905 Nguyễn Thị Phượng 16/10/1991 48 15.09
38 1054020296 Phạm Văn Chinh 17/11/1992 48 21.08
39 1054021131 Phạm Thị Nghiêm 24/09/1992 48 21.22
40 1054021203 Hoàng Trung Hiếu 26/12/1990 48 22.10
41 1054021222 Trần Văn Tâm 09/08/1991 48 22.10
42 1054030004 Nguyễn Tuấn Đạt 26/09/1992 48 31.01
43 1054030129 Lê Quang Đông 20/01/1988 48 32.02
44 1054030135 Nguyễn Thị Mùi 25/01/1991 48 32.02
45 1054040033 Nguyễn Thị Vân Anh 23/08/1992 48 41.02
46 1054050011 Trương Phi Hùng 29/12/1991 48 51.01
47 1054050013 Cấn Thị Diệu Linh 26/06/1992 48 51.01
48 1054050108 Lê Thanh Hường 26/11/1992 48 51.04
49 1054050135 Nguyễn Thu Hiền 08/01/1992 48 51.03

 

9381 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)