HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 


Số:  31 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 05  tháng 05 năm 2011

 

 

Kính gửi:       - Ban Khảo thí và quản lý chất lượng

                   - Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Các Khoa QLSV có liên quan

 

 

 

           

 

Theo Thông báo số 181/TB-HVTC ngày 24/03/2011, Ban Quản lý đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai cho sinh viên CQ46, CQ47, CQ48 đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2011-2012.

Thời gian đăng ký học đã được bố trí như sau:

Đăng ký lần 1: Từ ngày 05/04 - 18/04/2011,

Đăng ký lần 2: Từ ngày 19/04 - 24/04/2011,

Đăng ký lần 3: Từ ngày 27/04 - 29/04/2011.

 

Thống kê sau 3 lần đăng ký vẫn còn 28 sinh viên chưa đăng ký lịch học, cụ thể:

CQ46: 06 sinh viên , CQ47: 07 sinh viên , CQ48 : 15 sinh viên

  (có danh sách SV kèm theo).

Số sinh viên trong danh sách bao gồm các đối tượng thuộc diện ngừng học, thôi học,… Vì vậy, Ban QLĐT kính đề nghị các Ban, Khoa QLSV có liên quan phối hợp kiểm tra, rà soát, lập danh sách những sinh viên thuộc diện trên sau đó gửi về phòng 307 Ban QLĐT chậm nhất hết ngày 12/05/2011 để chốt danh sách lớp tín chỉ ./.

 

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu QLĐT .

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ HỌC
Hệ: Đại học chính quy
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Khóa Tên lớp
1 854010474 Trần Cường 15/12/1990 46 11.01
2 854030054 Nguyễn Đình Lợi 11/04/1990 46 31.02
3 854030119 Đinh Thị Lan 07/02/1990 46 32.02
4 854030127 Hoàng Thị Nhẫn 12/08/1990 46 32.02
5 854050011 Hà Thị Ly Hương 17/05/1990 46 51.01
6 854050071 Hứa Thị Mai Hương 09/09/1990 46 51.03
7 954010066 Vũ Minh Thông 16/04/1991 47 01.02
8 954010870 Trần Quốc Huynh 20/10/1991 47 11.06
9 954010985 Đặng Thị Hạnh 20/10/1991 47 11.09
10 954011162 Nguyễn Duy Linh 28/07/1991 47 11.13
11 954011447 Lê Thị Kim Anh 23/03/1991 47 15.04
12 954011814 Nguyễn Minh Trang 16/11/1991 47 17.02
13 954020017 Dương Thị Thuý Nga 19/05/1991 47 21.01
14 1054010039 Vi Văn Chí 06/11/1990 48 01.02
15 1054010174 Lê Văn Sơn 06/06/1984 48 02.01
16 1054010476 Nguyễn Quốc Tùng 22/11/1992 48 05.04
17 1054010688 Nguyễn Phương Linh 25/10/1992 48 11.02
18 1054010715 Vũ Duy 03/08/1992 48 11.03
19 1054010950 Phạm Tùng Dương 02/03/1992 48 11.09
20 1054011648 Nguyễn Văn Huỳ 19/08/1992 48 05.01
21 1054011733 Lê Văn Ân 14/02/1992 48 11.17
22 1054011905 Nguyễn Thị Phượng 16/10/1991 48 15.09
23 1054021131 Phạm Thị Nghiêm 24/09/1992 48 21.22
24 1054021203 Hoàng Trung Hiếu 26/12/1990 48 22.10
25 1054030129 Lê Quang Đông 20/01/1988 48 32.02
26 1054030135 Nguyễn Thị Mùi 25/01/1991 48 32.02
27 1054040033 Nguyễn Thị Vân Anh 23/08/1992 48 41.02
28 1054050135 Nguyễn Thu Hiền 08/01/1992 48 51.03

 

KT.TRƯỞNG BAN

Phó trưởng Ban

 

Nguyễn Đào Tùng

(Đã ký)

 

5946 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)