SINH VIÊN ĐĂNG KÝ SAI MÔN HỌC (HỌC PHẦN) TỰ CHỌN HK1 năm 2011-2012

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 


Số:  41/TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

    

                              Kính gửi:    Khoa Kế toán

 


             Sau khi kiểm tra lại kết quả đăng ký lịch học theo hệ thống tín chỉ của sinh viên CQ46, CQ47&CQ48 HK1 năm học 2011-2012, vẫn còn một số sinh viên đăng ký sai môn học (học phần) tín chỉ.  (có danh sách kèm theo).

          Những sinh viên này đăng ký môn học tự chọn học kỳ 1 năm 2011-2012 trùng với môn học tự chọn đã đăng ký ở học kỳ 2 năm 2010-2011.

          Ban QLĐT kính đề nghị Quý Khoa thông báo trực tiếp cho các sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện việc đăng ký lại môn học (học phần) tự chọn tại phòng 307 Ban Quản lý đào tạo từ ngày 19/05 đến hết ngày 24/05/2011./.

 

 

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu QLĐT .

 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐĂNG KÝ TRÙNG MÔN VỚI CÁC KỲ TRƯỚC 
17/05/2011
TT Mã SV Họ và tên Tên lớp Khóa học Học kỳ Năm học Tên môn Tên lớp tín chỉ
1 854020397 Nguyễn Trường An 21.12 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_4
  854020397 Nguyễn Trường An 21.12 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_2
2 854020531 Lê Ngọc Đức 21.15 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_3
  854020531 Lê Ngọc Đức 21.15 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_7
3 854021002 Nguyễn Huy Hoàng 21.15 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_3
  854021002 Nguyễn Huy Hoàng 21.15 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_7
4 854020601 Linh Quang Tân 21.16 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_6
  854020601 Linh Quang Tân 21.16 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_7
5 854020633 Nguyễn Thành Luân 21.17 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_9
  854020633 Nguyễn Thành Luân 21.17 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_9
6 854020660 Nguyễn Phương Chi 21.18 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_9
  854020660 Nguyễn Phương Chi 21.18 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_9
7 854020663 Hà Thị Thuỳ Dương 21.18 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_9
  854020663 Hà Thị Thuỳ Dương 21.18 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_9
8 854020671 Đào Thị Mai Hường 21.18 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_9
  854020671 Đào Thị Mai Hường 21.18 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_9
9 854020691 Đỗ Thị Sinh 21.18 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_9
  854020691 Đỗ Thị Sinh 21.18 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_9
10 854020695 Nguyễn Xuân Thuỷ 21.18 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_9
  854020695 Nguyễn Xuân Thuỷ 21.18 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_9
11 954020003 Lê Thị Duyên 21.01 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4721_2
  954020003 Lê Thị Duyên 21.01 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4721_4
12 954020210 Nguyễn Thị Hoài Trâm 21.05 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4721_5
  954020210 Nguyễn Thị Hoài Trâm 21.05 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4721_2
13 954020319 Nguyễn Tiến Đạt 21.08 47 2 2010-2011 Quản lý hành chính công PAM016C4721_1
  954020319 Nguyễn Tiến Đạt 21.08 47 1 2011-2012 Quản lý hành chính công PAM148C4721_3
14 954020383 Nguyễn Hải Nam 21.09 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4721_2
  954020383 Nguyễn Hải Nam 21.09 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4721_1
15 954020470 Nguyễn Thị Hoà 21.11 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4721_2
  954020470 Nguyễn Thị Hoà 21.11 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4721_6
16 954020694 Nguyễn Quốc Hưng 21.16 47 2 2010-2011 Quản lý hành chính công PAM016C4721_10
  954020694 Nguyễn Quốc Hưng 21.16 47 1 2011-2012 Quản lý hành chính công PAM148C4721_8
17 954020833 Lê Thị Trâm 21.19 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4721_9
  954020833 Lê Thị Trâm 21.19 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4721_5
18 954021010 Nguyễn Đình Hải 22.04 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4722_1
  954021010 Nguyễn Đình Hải 22.04 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4722_1
19 954021041 Phạm Hồng Yến 22.04 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4722_1
  954021041 Phạm Hồng Yến 22.04 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4722_1
20 954021113 Tạ Thị Nhung 22.06 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4722_1
  954021113 Tạ Thị Nhung 22.06 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4722_3

KT.TRƯỞNG BAN

Phó trưởng Ban

Nguyễn Đào Tùng

(đã ký)

 

8988 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)