THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 (lẦN CUỐI)

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 


Số:  118/TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 31  tháng 10 năm 2011

 

 

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ47, CQ48, CQ49

 

 

           

 

Theo Thông báo số 665/TB-HVTC ngày 06/09/2011, Ban Quản lý đào tạo tổ chức triển khai cho sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48 và CQ49 đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2011-2012.

Theo thông báo số 116/TB-QLĐT ngày 26/10/2011, Thời gian đăng ký học đợt 2 được bố trí từ ngày 27/10 - 29/10/2011.

Kết quả tính đến ngày 30/10/2011 vẫn còn 65 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ, cụ thể:

       CQ47: 34 sinh viên, CQ48: 12 sinh viên, CQ49: 19 sinh viên

        (có danh sách kèm theo)

Để tạo điều kiện học tập cho những sinh viên này, Ban QLĐT tiếp tục tổ chức cho sinh viên đăng ký đợt 3 (đợt đăng ký TC cuối cùng) với lịch đăng ký như sau:

Ngày 01/11/2011:  CQ47;

Ngày 02/11/2011: CQ48 ;

Ngày 03/11/2011: CQ49.

 Đây là đợt đăng ký tín chỉ cuối cùng dành cho sinh viên các khóa, ngoài ra Ban QLĐT sẽ không tổ chức thêm một đợt đăng ký tín chỉ nào khác. Sinh viên không đăng ký coi như không có tên trong danh sách lớp.

Ban QLĐT đề nghị các Khoa QLSV thông báo kịp thời cho các sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu QLĐT.

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Nguyễn Đào Tùng

(đã ký)

 

71105 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)