Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2)

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 


Số: 35/TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 16  tháng 5 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

V/v Kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu

 đối với  sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I  năm học 2012-2013 (Lần 2)

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV và các Ban có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ47, CQ48 & CQ49

 
 

 

 

           

Căn cứ vào Thông báo số 270/TB-HVTC ngày 06/4/2012 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức đang ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49. Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả và lịch đăng ký bổ sung (lần 2) theo HTTC học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 như sau:

1. Kết quả đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2012-2013

1.1. Tổng số SV đã đăng ký thành công tính đến 14/5/2012:  10.359 SV. Trong đó:

- Số SV đăng ký thiếu học phần đã bố trí: 41 sinh viên (CQ48.22: 22 SV, CQ49.17&22: 19 SV)  (có danh sách kèm theo)

- Có 14 SV của CQ49.22 đã đăng ký cả hai môn tự chọn trong kỳ là môn Quản lý hành chính công và Kinh tế môi trường (trong khi chỉ được chọn một trong hai môn trên). Do vậy, Ban QLĐT đã chủ động hủy 1 môn tự chọn của sinh viên (có danh sách kèm theo). Nếu sinh viên có nguyện vọng đổi lại môn tự chọn đã thông báo, liên hệ Ban QLĐT (P307) để giải quyết vào chiều ngày 18/5/2012 (Thứ 6)

1.2. Tổng số SV chưa đăng ký: 220 sinh viên. Trong đó:

- Số SV đăng ký sai lộ trình học nên bị trùng lịch học và phải đăng ký lại: 15 sinh viên (CQ47: 2 SV, CQ48: 12 SV, CQ49: 1 SV) – (có danh sách kèm theo)

- Số SV chưa đăng ký học theo kế hoạch đã thông báo: 205 sinh viên (CQ47: 78 SV, CQ48: 85 SV, CQ49: 42 SV)- (Có danh sách kèm theo)

2. Thời gian đăng ký học theo HTTC bổ sung lần 2 (đối với SV chưa đăng ký và SV đăng ký thiếu học phần đã bố trí):

Ban Quản lý đào tạo tổ chức đăng ký lần 2  cho sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 chưa có kết quả đăng ký học và  vào chiều 17/5 (từ 14h00’) và ngày 18/5/2012.

            Đề nghị các Khoa QLSV có liên quan thông báo cho SV thuộc Khoa biết và thực hiện đăng ký theo lịch.

            Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý đào tạo (P.307) để được giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu QLĐT.

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Đào Tùng

 

63565 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)