THÔNG BÁO Số: 907/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2013-2014 đối với CQ49,50,51 và LC16 (thi cùng ĐHCQ năm 2013)

I - Tổ chức tập huấn và thực hành đăng ký theo HTTC đối với SV CQ51, LC16.

1. Thời gian và địa điểm tập huấn lý thuyết: Từ ngày 22/10-24/10/2013 tại HT700.

2. Thực hành đăng ký thử trên Website: Từ ngày 25/10-30/10/2013. Trường hợp những sinh viên không có điều kiện thực hành đăng ký thử trên Website thì sẽ thực hành đăng ký thử vào Chiều ngày 30/10/2013 tại Phòng máy - Đông Ngạc (PM: 205).

 

(Có lịch tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký chi tiết kèm theo)

Nếu có sự cố về mạng, lịch thực hành đăng ký thử đối với sinh viên CQ51 và LC16 sẽ được thực hiện tại các Phòng máy của Học viện (lịch chi tiết thông báo sau).

II- Tổ chức đăng ký học chính thức theo HTTC đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51 và LC16 (có lịch chi tiết kèm theo)

 

Khóa

Đăng ký học chính thức trên Website của HVTC

Lần 1

Lần 2

Lần 3

CQ49&LC16

Từ 09/11-17/11/2013

28/11/2013

30/11/2013

CQ50&LC16

Từ 18/11-26/11/2013

CQ51&LC16

Từ 31/10-08/11/2013

 

- Địa chỉ đăng ký học chính thức trên Website: tinchi.hvtc.edu.vn

- Tổ chức đăng ký lần 2, lần 3 đối với sinh viên đăng ký không thành công ở lần 1

 

- Sinh viên CQ49, CQ50, CQ51 và LC16 đăng ký chưa thành công lần 1 xem danh sách sinh viên đăng ký bổ sung trên Website của Học viện hoặc tại Khoa QLSV vào

Chiều ngày 27/11/13 (lần 2) và Chiều ngày 29/11/13 (lần 3).

- Các thông tin liên quan đến việc đăng ký: Hướng dẫn đăng ký học, kết quả đăng ký, danh sách sinh viên phải đăng ký bổ sung và các thông tin khác,… SV xem trực tiếp trên Website hoặc tại Khoa QLSV liên quan.

III- Nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan 

1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đơn vị đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến đào tạo theo HTTC.

- Chủ trì việc tập huấn lý thuyết và thực hành ĐK tín chỉ cho sinh viên CQ5, LC16. 

- Triển khai tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2013- 2014 cho SV các khóa CQ49, CQ50, CQ51 và LC16. Xử lý thông tin đăng ký và thông báo kết quả đăng ký kịp thời cho SV qua Khoa QLSV và trên Website: aof.edu.vn/daotao hoặctinchi.hvtc.edu.vn

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức tốt việc đăng ký học theo HTTC.

- Đảm bảo tiến độ lập lịch, bàn giao lịch giảng, danh sách lớp tín chỉ và công bố thông tin kịp thời, đầy đủ trên Website. 

2. Trung tâm thông tin

- Phối hợp với Ban QLĐT và đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời các sự cố máy tính, hệ thống mạng trong quá trình tổ chức đăng ký tín chỉ cho SV.

- Phối hợp với công ty Phần mềm để xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

- Kiểm tra tổng thể hệ thống mạng máy tính để đáp ứng việc đăng ký tín chỉ của sinh viên (kể cả trên mạng diện rộng và mạng nội bộ).

- Kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh các máy vi tính tại các phòng máy để dự phòng thực hành đăng ký thử đối với sinh viên CQ51, LC16 (nếu gặp sự cố về hệ thống mạng trong quá trình thực hành đăng ký trên Website). 

3. Ban Quản trị thiết bị

- Vệ sinh và mở cửa HT700 theo lịch thông báo, đảm bảo đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tập huấn lý thuyết đăng ký học theo HTTC.

- Cử cán bộ trực điện phục vụ việc đăng ký học của SV theo lịch đăng ký và chuẩn bị 01 bảng thông báo để dán tại tiền sảnh HTA1.

- Bổ sung đủ số lượng ghế tại HT700 để phục vụ sinh viên tập huấn lý thuyết. 

4. Ban Công tác chính trị & sinh viên

- Phối hợp với các Ban, Khoa QLSV liên quan để tổ chức triển khai việc tập huấn lý thuyết đăng ký học theo HTTC đối với SV CQ51 và LC16 tại HT 700 hoặc tại phòng máy (nếu gặp sự cố về mạng trong quá trình thực hành đăng ký trên Website).

- Cử cán bộ của Ban phối hợp với văn phòng khoa QLSV trực phân công chỗ ngồi, duy trì trật tự, điểm danh SV các lớp tham gia tập huấn đăng ký học theo lịch đã thông báo tại HT700. 

5. Các Khoa QLSV và cố vấn học tập (giáo viên chủ nhiệm)

- Khoa Quản lý sinh viên:

+ Thông báo lịch đăng ký học theo HTTC cho sinh viên thuộc Khoa quản lý; đôn đốc SV tham gia tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký học trên Website theo lịch. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai tốt việc đăng ký học theo HTTC cho SV.

+ Khoa chuyên ngành và Khoa Cơ bản cử cán bộ VPK tham gia, phối hợp với Ban CTCT&SV duy trì trật tự trong HT700 vào ngày tập huấn đăng ký học theo HTTC và tập hợp DSSV CQ51 và LC16 thực hành đăng ký thử tại các phòng máy (nếu có) và chuyển về Ban QLĐT vào Sáng 30/10/2013 để bố trí lịch cho SV đăng ký vào Chiều30/10/2013.

+ Nhận tài liệu tập huấn lý thuyết vào ngày 21/10/2013 tại Ban QLĐT (P304) để phát cho sinh viên CQ51 và LC16 tại HT700.

+ Thu bản chính Phiếu đăng ký học phần cá nhân của SV theo lớp hành chính (đã có xác nhận của cố vấn học tập) chuyển về Ban QLĐT (P304) từ ngày 09/01-13/01/2014 để lưu giữ và tra cứu khi cần thiết.

+ Văn phòng khoa QLSV đôn đốc sinh viên thuộc Khoa đăng ký học đúng thời gian và chủ động cập nhật các thông tin trên Website trước, trong và sau khi kết thúc thời gian đăng ký (đặc biệt là các thông tin trước khi bắt đầu vào học kỳ mới).

+ Phối hợp với Ban QLĐT thông báo kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến đăng ký học theo HTTC cho SV biết và thực hiện.

- Cố vấn học tập kiểm tra và xác nhận thông tin trên Phiếu đăng ký học phần cá nhân của sinh viên do mình phụ trách. 

6.  Sinh viên CQ49, CQ50, CQ51 và LC16

- Sinh viên CQ51 và LC16: Phải có mặt đầy đủ để tập huấn lý thuyết đăng ký tại HT700 theo lịch đã thông báo.

- Sinh viên các khoá CQ49, CQ50, CQ51 và LC16:

+ Có trách nhiệm xem chương trình đào tạo toàn khóa, nghiên cứu và thực hiện tốt Quy chế đào tạo theo HTTC. 

+ Xem kế hoạch đào tạo học, thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014 trên Website: aof.edu.vn/daotao từ ngày 14/10/2013 để đăng ký đúng học phần/môn học bố trí học trong kỳ. Sinh viên đăng ký lịch học các học phần phải cùng 01 hội trường (kể cả cùng ký hiệu của HT chạy); đăng ký đúng lộ trình lịch học (TKB) của cả 2 giai đoạn học và cùng buổi (sáng hoặc chiều); đăng ký đúng thời gian theo lịch đã thông báo. Nếu sinh viên đăng ký lịch học trong kỳ không đúng quy trình đã thông báo của Ban QLĐT thì kết quả đăng kýsẽ bị hủy bỏ và sinh viên phải tự đăng ký lại theo hướng dẫn (Danh sách sinh viên đăng ký bổ sung được thông báo trên Website:  aof.edu.vn/daotao). 

+ Xem bản hướng dẫn quy trình trước khi thao tác đăng ký để tránh trùng lịch học. Nếu việc đăng ký lần đầu trên Website thực hiện không thành công, SV xem lịch đăng ký bổ sung trên Website hoặc tại Khoa QLSV để thực hiện (Hiện tại, HVTC chỉ tổ chức cho SV đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Hết thời hạn đăng ký, HVTC không tổ chức cho SV đăng ký bổ sung và SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình).

+ Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra kết quả Phiếu đăng ký học phần cá nhân đã đăng ký trên Website (lưu lại kết quả đăng ký).

+ Sinh viên chủ động in Phiếu đăng ký học phần của cá nhân, kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu đăng ký học. Thời gian in Phiếu đăng học phần cá nhân chính thức từ ngày 10/12-15/12/2013 để đảm bảo dữ liệu in ấn chính xác và đủ thông tin. Thời gian nộp bản chính Phiếu đăng ký học phần cá nhân về Khoa QLSV từ ngày 09/01-13/01/2014 (SV lưu giữ bản phôtô để đối chiếu, kiểm tra khi cần thiết). 

Trước khi in và nộp Phiếu đăng ký học phần cá nhân, SV phải kiểm tra lại hội trường học; lịch học các môn học/học phần trong kỳ (đặc biệt là lịch học môn tự chọn đã bố trí đối với chuyên ngành); nếu thấy trùng lịch học hoặc hội trường học, sinh viên chủ động liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (P304) để giải quyết kịp thời. Thời gian xử lý điều chỉnh việc trùng lịch học, hội trường học (nếu có) đối với sinh viên các khóa từ ngày 16/12-18/12/2013. Sau thời hạn trên, sinh viên phải chịu trách nhiệm về lịch học chính khóa đã đăng ký học trong kỳ.

+ Những vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ, sinh viên phản hồi vào địa chỉ: banqldt trên Website đăng ký tín chỉ hoặc email: dangkytinchihvtc@gmail.com để được hướng dẫn và giải đáp.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./.

14817 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)