Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ ba, 03/09/2019 - 14:47

Danh mục sách giáo trình Học viện Tài chính phát hành
Số lượng tính đến ngày 30/7/2019.

Stt

Tên giáo trình

Nxb

Giá bán lẻ

Số lượng 

1

BT Toán kinh tế

8/1/06

20,000

350

2

Khoa học quản lý

4/3/08

30,000

1,810

3

Tình huống KTQT trong DN

6/9/08

45,000

1,000

4

BT Lý thuyết Thống kê & Phân tích dự báo

8/4/08

25,000

536

5

GT Thanh tra tài chính

2/6/09

35,000

463

6

Tâm lý học Quản trị kinh doanh

3/2/09

38,000

55

7

GT Quản lý Tài chính công (Chuyên)

4/7/09

65,000

509

8

BT Quản trị sản xuất & tác nghiệp

4/21/09

45,000

561

9

GT Phân tích và đầu tư chứng khoán

6/15/09

70,000

1,610

10

Khoa học hàng hoá

8/19/09

40,000

465

11

GT Kế toán tài chính DN Bảo hiểm

8/27/09

65,000

200

12

GT Kinh tế lượng

9/22/09

40,000

940

13

CH & BT Phân tích & ĐT chứng khoán

9/22/09

25,000

2,114

14

Marketing dịch vụ tài chính

12/4/09

40,000

560

15

GT Thống kê doanh nghiệp

1/12/10

40,000

213

16

Nghiên cứu Marketing

1/12/10

50,000

476

17

Kế toán công ty chứng khoán

4/20/10

60,000

1,364

18

Kiểm toán BCTC (Chuyên ngành KT)

4/20/10

45,000

1,636

19

HD Giải BT Toán kinh tế (TC + Bằng2)

4/26/10

30,000

1,000

20

BT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

4/26/10

25,000

775

21

HD Giải BT Toán cao cấp II (TC + Bằng2)

4/26/10

30,000

1,000

22

GT Kinh doanh chứng khoán

4/26/10

50,000

504

23

GT Chuẩn mực kế toán quốc tế

6/3/10

55,000

98

24

Tình huống thuế tiêu dùng

6/3/10

30,000

1,000

25

CH&BT Kế toán TCDN Bảo hiểm

6/3/10

35,000

200

26

Quản lý TC các CQNN & ĐV SNcông

6/21/10

30,000

652

27

GT Kinh tế quốc tế

6/21/10

35,000

565

28

Kế toán DN thương mại - dịch vụ

6/29/10

45,000

1,567

29

BT Tình huống pháp luật kinh tế

7/1/10

25,000

2,381

30

GT Quản trị kinh doanh

7/1/10

40,000

345

31

Tình huống thuế thu nhập

8/4/10

25,000

300

32

GT Tiếng Anh chuyên ngành

8/9/10

25,000

2,488

33

BT Thống kê DN

8/9/10

30,000

1,477

34

BGG Quản trị bán hàng

8/9/10

35,000

458

35

GT Lý thuyết thuế

14/9/10

30,000

1,402

36

GT Bảo hiểm phi nhân thọ

27/9/10

48,000

260

37

GT Marketing

10/12/10

40,000

576

38

GT Kiểm tra GS HH XK, NK thương mại

25/10/10

35,000

600

39

CH&BT môn học khoa học hàng hóa

25/10/10

20,000

794

40

Customs inspection and supervision

25/10/10

20,000

438

41

GT Kế toán Doanh nghiệp xây lắp

29/11/10

55,000

943

42

GT Pháp luật kinh tế

2/12/10

45,000

693

43

GT Quản trị công ty đa QG

15/12/10

35,000

592

44

GT Quản lý Tài chính công (Ko chuyên)

30/12/10

45,000

98

45

GT Phân tích Tài chính DN Bảo hiểm

1/6/10

35,000

2,653

46

BT Câu hỏi & Thực hành Kinh tế lượng

18/1/10

25,000

1,560

47

Lý thuyết bảo hiểm

21/02/11

35,000

200

48

GT Thuế Thu nhập

24/02/10

30,000

300

49

GT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

13/04/11

75,000

103

50

GT Bảo hiểm xã hội

5/9/11

40,000

200

51

HD giải BT Toán cao cấp I (TC+VB II)

5/9/11

30,000

1,751

52

GT Kế toán Quản trị doanh nghiệp BH

17/5/11

35,000

974

53

GT Quản trị vay và nợ quốc tế

16/6/11

35,000

1,453

54

GT Tổ chức công tác kế toán trong DN

27/6/11

35,000

594

55

GT Bảo hiểm nhân thọ

22/8/11

45,000

150

56

GT Kế toán Ngân hàng Trung Ương

22/8/11

55,000

1,552

57

GT Kiểm tra GS HH XK, NK phi thương mại

29/8/11

30,000

1,687

58

BT Nguyên lý kế toán

21/9/11

20,000

773

59

GT Quản trị đầu tư quốc tế

21/9/11

35,000

1,307

60

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

25/10/11

45,000

1,457

61

CH&BT Quản trị tác nghiệp TM quốc tế

25/10/11

25,000

1,323

62

GT Chuẩn mực kế toán công quốc tế

13/1/11

48,000

554

63

GT Cơ sở hình thành giá cả

13/1/12

40,000

498

64

BT Thống kê tài chính

13/1/12

25,000

1,252

65

CH-BT và thực hành môn kế toán NSNN & hoạt động NVKBNN

13/1/12

30,000

579

66

BT Tình huống pháp luật đại cương

27/2/12

20,000

2,197

67

Hệ thống câu hỏi BT định giá tài sản

27/2/12

25,000

1,890

68

Câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ

16/3/12

25,000

200

69

HT CH & BT bảo hiểm phi nhân thọ

16/3/12

30,000

200

70

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

15/6/12

280,000

717

71

GT Tổ chức quá trình kiểm toán BCTC

12/7/12

35,000

1,970

72

GT Kiểm tra sau thông quan

12/7/12

30,000

1,379

73

GT Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại

12/7/12

38,000

2,237

74

GT Quản lý tài chính xã

12/7/12

30,000

1,865

75

GT Quản trị DV khác của NHTM

15/8/12

40,000

1,474

76

GT Kiểm toán đầu tư XDCB và ngân sách

15/8/12

55,000

994

77

GT Kế toán NSNN và nghiệp vụ kho bạc

21/8/12

45,000

1,435

78

GT KT BCTC-Kiểm toán  các chu kỳ chủ yếu

21/8/12

35,000

2,125

79

GT Thuế tài sản và thuế khác

21/8/12

35,000

1,406

80

Professional Modern banking in VN

19/9/12

30,000

612

81

Kiểm tra giám sát hải quan đối với phương
tiện vận tải

19/10/12

35,000

1,557

82

GT Phân loại hàng hóa và xuất sứ hàng hóa

19/10/12

40,000

1,462

83

Câu hỏi, bài tập kế toán NHTM

19/10/12

20,000

1,393

84

GT Tài chính quốc tế

26/12/12

38,000

24

85

GT Thống kê tài chính

26/12/12

35,000

1,590

86

Kiểm toán các thông tin tài chính khác

26/12/12

45,000

2,088

87

GT Quản trị sản xuất và tác nghiệp

11/6/13

38,000

1,579

88

Financial accounting

11/6/13

35,000

1,391

89

Taxation

11/6/13

35,000

505

90

Quản trị nguồn nhân lực

11/6/13

35,000

1,360

91

Securities Business

25/6/13

60,000

415

92

BGG Quản lý dự án

31/7/13

35,000

871

93

GT Kinh tế công cộng

31/7/13

30,000

1,185

94

GT Kinh tế môi trường

13/8/13

35,000

1,976

95

Practice Exercise for Finance

13/8/13

35,000

2,581

96

Lý thuyết phân tích chính sách

1/10/13

35,000

1,490

97

GT Quản trị Marketing

1/10/13

45,000

1,823

98

BT Quản trị sản xuất & tác nghiệp

29/10/13

30,000

1,901

99

GT Lý thuyết thống kê & PT dự báo

29/10/13

35,000

1,231

100

CH&BT ứng dụng Thống kê doanh nghiệp

29/10/13

25,000

1,500

101

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

29/10/13

350,000

710

102

Bài giảng gốc môn học kinh tế quốc tế 2

26/11/13

30,000

440

103

Phân tích và dự báo

26/11/13

70,000

91

104

Giáo trình lý thuyết kiểm toán

26/11/13

45,000

60

105

GT Kế toán hành chính sự nghiệp

20/12/13

55,000

489

106

CH- BT thuế( môn thuế)

20/12/13

30,000

30

107

GT Kế toán tài chính

24/12/13

98,000

1,024

108

GT Kế toán máy

13/03/14

30,000

2,344

109

GT Kế toán NHTM

13/03/14

55,000

2,354

110

GT Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế và kế toán tài chính trong doanh nghiệp

13/03/14

80,000

2,685

111

HT- CH& BT Tài chính doanh nghiệp

14/4/2014

25,000

19

112

Corporate Finance

23/4/2014

30,000

421

113

GT Quản lý và quy hoạch đất đai

2014

35,000

1,760

114

GT Kinh tế phát triển

05/08/2014

45,000

406

115

GT Quản trị Ngân hàng thương mại I

2014

35,000

161

116

BT Quản trị NHTM

2014

25,000

1,043

117

English For finance

05/08/2014

45,000

4

118

International Finance

05/08/2014

35,000

683

119

BGG Môn học tổ chức công tác kế toán công

16/09/2014

30,000

1,479

120

BT Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản NSNN

25/09/2014

20,000

1,513

121

BGG Môn học chính sách công

9/10/14

25,000

585

122

GT Xã hội học

15/12/2014

30,000

1,187

123

GT Kinh tế học vĩ mô II

15/12/2014

35,000

15

124

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (ko ch)

30/03/2015

50,000

669

125

GT Thị trường tài chính

30/03/2015

50,000

2,049

126

GT Quan hệ công chúng

30/03/2015

35,000

749

127

Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng
 thuộc mọi nguồn vốn ngân sách NN

30/03/2015

25,000

424

128

BGG Nguyên lý quản trị rủi ro

30/03/2015

30,000

644

129

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (CN)

30/03/2015

55,000

444

130

GT Kiểm soát hải quan

21/05/2015

30,000

1,759

131

GT Trị giá Hải quan

21/05/2015

30,000

1,666

132

Corporate Finance Questions And Exercises

10/6/2015

20,000

1,700

133

Tình huống - TH Trị giá hải quan

10/6/2015

25,000

1,699

134

BT Lớn tài chính doanh nghiệp

10/6/2015

35,000

2,479

135

GT. Kế toán nghiệp vụ thu NSNN

10/6/2015

45,000

1,415

136

GT. Kế toán ngân sách và tài chính xã

10/6/2015

40,000

1,598

137

GT.Kế toán dành cho nhà quản lý

10/6/2015

55,000

1,688

138

 HT - CH -BT. Tài chính quốc tế

10/6/2015

15,000

1,640

139

BT. CH- BT & tình huống thực hành môn kế toán ngân sách và tài chính xã

17/08/2015

30,000

1,726

140

GT Cơ sở dữ liệu ( học phần 2)

17/08/2015

45,000

1,663

141

BT Kế toán nghiệp vụ thu ngân sách NN

30/09/2015

45,000

1,567

142

GT Quản lý tiền tệ ngân hàng trung ương

30/09/2015

35,000

1,450

143

GT Tài chính doanh nghiệp (chuyên)

30/09/2015

65,000

1,017

144

GT Thị trường bất động sản

30/09/2015

30,000

613

145

BGG. Kế toán quản trị công

24/11/2015

45,000

1,566

146

GT Quản trị chiến lược

24/11/2015

30,000

1,489

147

GT Kế toán bảo hiểm xã hội

15/04/2016

60,000

1,400

148

BGG. Định phí bảo hiểm

15/04/2016

30,000

617

149

HT - CH & BT Quản trị vay và nợ quốc tế

15/04/2016

10,000

1,582

150

BGG Phân tích đầu tư tài chính DNBH

15/04/2016

20,000

580

151

CH - BT Phân loại và xuất xứ hàng hóa

15/04/2016

20,000

1,590

152

GT Quản lý thuế

15/04/2016

55,000

1,272

153

BGG Kinh tế đầu tư 1

15/04/2016

30,000

582

154

CH & BT Tình huống thự hành nghiệp vụ
 kiểm tra sau thông quan

15/04/2016

30,000

1,669

155

CH- BT kế toán ngân hàng trung ương

15/04/2016

20,000

1,704

156

GT Quản lý tài chính công

15/04/2016

38,000

590

157

GT Lý thuyết quản lý tài chính công

15/04/2016

48,000

1,136

158

GT Phân tích và định giá tài sản tài chính

15/04/2016

45,000

1,545

159

GT Phân tích kỹ thuật

15/04/2016

30,000

1,553

160

HT - CH & ND ôn tập kiểm toán căn bản

15/04/2016

25,000

1,386

161

Public Finance management

15/04/2016

30,000

1,706

162

International Public Sector accounting  standards co editors

22/08/2016

60,000

1,675

163

CH & BT Thị trường tài chính

22/08/2016

42,000

1,389

164

GT Kinh tế học vi mô 2

5/9/2016

41,000

1,087

165

GT Quản trị thương hiệu

5/9/2016

41,000

1,568

166

BT Mạng truyền thông

5/9/2016

22,000

714

167

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

5/9/2016

42,000

1,745

168

GT Xác suất và thống kê toán

5/9/2016

40,000

1,858

169

GT Quản trị chất lượng

5/9/2016

42,000

1,686

170

Auditing

5/9/2016

48,000

1,564

171

BT Trắc nghiện kinh tế học vĩ mô

5/9/2016

35,000

783

172

Bài tập Kinh tế chính trị

2017

20,000

1,251

173

Bài tập Kinh tế lượng

2017

23,000

789

174

Bài giảng gốc Pháp luật cạnh tranh

2017

35,000

639

175

Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế

2017

34,000

732

176

Hệ thống CH&BT môn Lý thuyết bảo hiểm

2017

22,000

1,520

177

Bài giảng gốc Pháp luật kinh tế tài chính 1

2017

37,000

617

178

Hệ thống CH&BT Kinh doanh bất động sản

2017

22,000

1,713

179

GT Chứng khoán phái sinh

2017

36,000

1,647

180

GT Quản lý danh mục đầu  tư

2017

36,000

1,656

181

GT Quản trị quảng cáo

2017

50,000

1,657

182

GT Văn hóa doanh nghiệp

2017

45,000

974

183

International Finance exercise & case study

2017

25,000

1,695

184

GT Pháp luật bảo hiểm

2017

48,000

1,644

185

GT Kinh tế các ngành sản xuất KD

2017

48,000

1,725

186

GT Phân tích tài chính

2017

34,000

810

187

GT Quản lý thu NSNN

2017

25,000

1,376

188

Hướng dẫn thực hành môn học kinh tế vi mô 2

2017

26,000

1,475

189

Hướng dẫn thực hành môn học kinh tế vĩ mô 2

2017

26,000

1,395

190

BGG Pháp luật kinh tế tài chính 2

2017

36,000

622

191

BGG Pháp luật hải quan

2017

42,000

663

192

GT Hải quan cơ bản

2017

55,000

1,108

193

GT Phân tích kinh tế

2017

42,000

1,617

194

Bài tập phân tích kinh tế

2017

18,000

1,674

195

BGG Pháp luật kinh tế tài chính 3

2017

43,000

707

196

GT Kinh tế vi mô 1

2017

39,000

804

197

HD Thực hành môn học Thuế tiêu dùng

2017

21,000

1,689

198

BGG Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

2017

47,000

605

199

GT Quản trị học

2017

44,000

1,142

200

Exercises on english semantics

2017

22,000

710

201

Interpretation

2017

33,000

705

202

GT Kiểm toán căn bản

2017

52,000

1,218

203

GT Kinh tế vĩ mô I

2017

45,000

603

204

Corporate finance case study and assignment

2017

31,000

505

205

Hướng dẫn giải bài tập XS&TK toán

2018

65,000

599

206

Business Management

2018

75,000

222

207

GT Định giá tài sản

2018

78,000

1,080

208

Professional modern banking

2018

44,000

710

209

Intelligent Speaking – Pre.intermediate

2018

30,000

680

210

Hướng dẫn thực hành môn phân tích và định giá tài sản tài chính

2018

34,000

675

211

Hướng dẫn giải Môn học Quản trị đầu tư quốc tế

2018

      22,000

660

212

Hướng dẫn ôn tập môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin

2018

62,000

575

213

BGG Mô hình tài chính công ty

2018

55,000

710

214

Hướng dẫn thực hành môn học thuế

2018

79,000

709

215

Hướng dẫn thực hành môn học kinh doanh chứng khoán

2018

44,000

1,220

216

BGG Giao nhận và vận tải quốc tế

2018

      67,000

185

217

GT Quản lý chi NSNN

2018

      64,000

577

218

GT Quản trị kênh phân phối

2018

      92,000

765

219

GT Quản lý hành chính công

2018

72,000

708

220

Essentials of marketing

2018

100,000

1,000

221

BGG Quản trị Logistics và chuỗi ứng dụng

2018

      82,000

120

222

BT Tình huống quản lý thuế

2018

58,000

713

223

GT Toán cao cấp

2018

72,000

333

224

GT Nguyên lý Kế toán

2018

      92,000

251

225

HD ôn tập môn học Đường lối CM của ĐCSVN

2018

54,000

202

226

Kinh doanh bất động sản

2019

75,000

1,756

227

Basic Corporate Finance

2019

82,000

1,500

228

Corporate finance - Questions and exercises

2019

40,000

1,000

229

HD thực hành môn học Pháp luật kinh tế tài chính

2019

72,000

1,000

230

Marketing essential sudy guide and workbook

2019

56,000

1,000

Số lần đọc: 496
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà